VVS Company er nu en del af Søberg Gruppen

06.07 2015

I forbindelse med generationsskifte er den videre drift af VVS Company nu sikret.

Her ses fra venstre de to tidligere ejere af VVS Company Poul Frederiksen og Jørn Laustsen. Herefter er det Claus B. Mad- sen fra VVS Søberg, der sammen med Eli M. Madsen fremover får det overordnede ansvar i VVS Company.

Grundlæggerne af VVS Company har som led i et generationsskifte afhæn- det deres virksomhed til VVS Søberg i Hammelev. Poul Frederiksen og Jørn Laustsen, siger samstemmende, at de nu har en alder, hvor der gerne må komme nye kræfter til.

Poul og Jørn etablerede VVS Com- pany tilbage i 1980 og har således drevet virksomheden i 35 år. Det er vigtigt at virksomheden bliver vide- reført, som en selvstændig afdeling, hvor der kan bygges videre på de mange gode medarbejdere og kun- derelationer, og det er vi sikre på, at VVS Søberg kan realisere, siger de to tidligere ejere.

VVS Søberg bliver formelt de nye eje- re af VVS Company, hvor Søberg vil foresætte med at markedsføre VVS Company, som en selvstændig afde- ling, der indgår i Søberg Gruppen. Ud over VVS Søberg og VVS Company, består Søberg Gruppen af virksom- hederne SYD GAS og ENERGISERVICE, der udfører serviceopgaver på alle former for energiinstallationer.
Ansvaret for den daglige drift af VVS Company bliver varetaget af afde- lingsleder Eli M. Madsen. Han har været ansat i VVS Company i mange år og har dermed et rigtigt godt ken- skab til både kunder og medarbejde- re. Eli’s opgaver bliver som tidligere at modtage kundehenvendelser, samt koordinering og planlægning af montørernes daglige arbejde.

Til at pleje kunderelationer samt udføre tilbudsgivning, vil salgschef Claus Madsen blive en del af teamet omkring VVS Company. Han får an- svaret for, at VVS Company fortsat er den foretrukne samarbejdspartner, når der skal løses VVS opgaver. Lige- ledes får Claus til opgave at sikre den fortsatte udvikling af VVS Company.

Claus har været med i VVS Søberg i mere end 10 år og har tidligere været selvstændig og har dermed et indgå- ende kendskab til branchen.
VVS Company vil ud over det traditi- onelle VVS arbejde fortsat løse større entreprise- og byggeopgaver. Her vil projektleder Brian Bjerregaard stadig have ansvaret for at afgive tilbud på større renoverings- og byggeprojek- ter. Brian vil i det daglige have et tæt samarbejde med VVS Søberg’s entre- priseafdeling, med henblik på at ska- be synergi på tværs af afdelingerne til gavn for kunderne.

VVS Company er på denne baggrund fortsat godt rustet til at servicere virk- somheder og private kunder nu og i fremtiden.


Kontakt for yderligere oplysninger:

Eli M. Madsen og Claus B. Madsen
Tlf. 8614 4200


Hent vedhæftet fil: 150702-pressem-vvs-company.pdf

 VVS Company er nu en del af Søberg Gruppen

Her ses fra venstre de to tidligere ejere af VVS Company Poul Frederiksen og Jørn Laustsen. Herefter er det Claus B. Madsen fra VVS Søberg,der sammen med Eli M. Madsen fremover får det overordnede ansvar i VVS Company.